SSLの証明書の有効期限を確認しますヾ(゚∀゚)ノ
#openssl x509 -noout -text -in hoge.crt
※pemファイルでも可能
Certificate:
    Data:
        Issuer: C=JP, ST=Osaka, L=Osaka-city, O=HOGE Ltd., CN=www.hoge.com/emailAddress=root@hoge.com
        証明書の発行元情報

nbsp;CN=www.hoge.com/emailAddress=root@hoge.com
        Validity
            Not Before: Dec  1 02:20:56 2010 GMT
            証明書発行日時

            Not After : Dec  1 02:20:56 2011 GMT
            証明書有効期限

        Subject: C=JP, ST=Osaka, L=Osaka-city, O=HOGE Ltd., CN=www.hoge.com/emailAddress=root@hoge.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            RSA Public Key: (1024 bit)
                Modulus (1024 bit):
                Exponent: 65537 (0x10001)
        証明書の登録情報

上記のように証明書の情報が表示されます。
これで発行された証明書の有効期限を確認する事ができますよ(・∀・)